تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

محمد مبین باقرپور

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین شنا سوئدی بصورت دونفره در یک دقیقه
16 ژانویه 2024

دارنده رکورد : مهدی ضابطی و محمد مبین باقرپور تاریخ و محل تولد : تاریخ رکوردگیری : 29 آبان ...