تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

علیرضا نصیری فارسی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین خم کردن لوله های آهنی با ضربه ساق پا در یک دقیقه
28 نوامبر 2023

دارنده رکورد : علیرضا نصیری فارسی تاریخ و محل تولد : سروستان استان فارس ، 1370 تاریخ رکوردگیری : ...