تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

صادق مغنی کوشکی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

شکستن بیشترین تعداد بلوک سیمانی روی سینه
8 مارس 2012

دارنده رکورد : صادق مغنی کوشکی تاریخ و محل تولد : 1368 / تربت جام ،خراسان رضوی تاریخ رکوردگیری ...