296- بیشترین تکرار پشت بازو سیم کش با وزنه ۳۰کیلوگرمی در یک ساعت
The greatest number of cable leg curl moves with a 30kg weight in one hour

 

فهرست