بسمه تعالی

چه رکوردهایی مورد تایید است

 

تمامی درخواستها باید معیارهای زیر را داشته باشد:

۱- قابلیت سنجش و اندازه گیری داشته باشد مثلا  بلندترین، طولانی ترین ، بیشترین ، سریعترین و …

۲- قابل اثبات باشد (باید بتوانید آن را اثبات کنید).

۳- قابل شکستن باشد(تمامی ترین ها باید قابلیت به چالش کشیده شدن را داشته باشد).

۴- مواردی که غیر قابل شکسته شدن هستند وفعالیت هایی که میتواند آسیب بالقوه داشته باشد وخود وتماشاگران را به خطر بیاندازد مورد تایید نیست.

۵- داوران و ناظرین ثبت رکورد به نمایندگی از رکوردهای ملی ایران صرفا جهت ثبت و مستند کردن رکورد شما در محل حضور خواهند داشت فلذا برگزاری تمام مراسم ،مسئولیتها ،هماهنگی ها ، هزینه ها و امکانات ثبت رکورد به عهده متقاضی ثبت رکورد خواهد بود.

فهرست